Rabu, 28 Januari 2009

Peraturan Perundang-undangan Zakat di Malaysia

Oleh : DR.H. Saifullah SA., MA

Menurut Profesor Ahmad Ibrahim, undang-undang dan peraturan zakat dan fitrah sudah diperkenalkan sejak dari zaman penjajah. Terengganu adalah negeri pertama yang mengawal kutipan zakat dan fitrah melalui Majelis Agama Islam yang terletak di bawah kawalan Menteri Besar Terengganu, namun tidak terdapat data tentang bentuk-bentuk kawalan yang diberlakukan dan bila tarikh pelaksanaanya. Namun yang pasti, Kelantan merupakan negeri pertama yang mengadakan peraturan zakat dan fitrah melalui Notis Zakat Kelantan bertarikh 1907. Peraturan sejenis kemudian diikuti oleh negeri-negeri lain mengikuti arahan yang dikeluarkan baik oleh Sultan atau Menteri Besar masing-masing, sebagaimana berlaku di Perlis pada tahun 1930 dan Kedah 1936.

A. Sejarah pertubuhan dan perkembangan Peraturan Perundangan tentang Zakat di Malaysia
1. Peraturan Perundangan masa dahulu
Aspek yang diberi tekanan oleh penulis-penulis sejarah perundang-undangan dan penguatkuasaan zakat di Malaysia biasanya berisi sejarah pengenalan undang-undang itu, penjelasan peruntukannya, kelemahan-kelemahan yang memberi kesan kepada kegagalan pengutipan dan pengagihan zakat dan mengenai penguatkuasaan undang-undang tersebut.
Seperti sudah disebutkan, ketentuan khusus mengenai zakat dan fitrah yang pertama ditubuhkan di Malaysia adalah Notis tentang Zakat dan Fitrah Kelantan tahun 1907. Peraturan tersebut disusun oleh Majelis Musyawarat Negeri dibawah nasehat Inggeris. Peraturan tersebut ditambah dan diperbaiki berturut-turut dengan Notis Zakat (nomor 3) tahun 1916, Notis Kutipan Zakat (nomor 11) 1917, kemudian Notis Zakat (nomor 2) tahun 1924, dan terakhir menjadi Enakmen Kutipan Zakat Kelantan (nomor 4) tahun 1927. Dengan pengenalan Enakmen Kutipan Majelis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (nomor 23) tahun 1938, maka disusun dua buah peraturan baru yakni Peraturan Kutipan Fitrah (nomor 73) tahun 1938 dan Peraturan Kutipan Zakat (nomor 74) tahun 1938. Undang-undang ini dimansuhkan oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu dan Mahkamah Kadi 1953.
Di Perlis undang-undang kecil mengenai zakat mula diperkenalkan pada tahun 1923 apabila Raja Perlis menitah supaya Majelis Negeri membuat undang-undang bagi memungut zakat. Undang-undang tersebut selesai disusun pada tahun 1930 melalui Peraturan–peraturan Mengutip Zakat dan Fitrah 1930. Peraturan ini dimansuhkan dengan Peraturan Zakat dan Fitrah Perlis tahun 1949. Sedang Peraturan Zakat dan Fitrah tahun 1949 ini kembali dimansuhkan dengan adanya Enakmen Petandbiran Agama Islam (nomor 6) 1966.
Selangor mula memperkenalkan undang-undang kecil zakat pada tahun 1953 melalui Atoran Pentadbiran Ugama Islam tentang Fitrah dan Zakat (nomor 1033) tahun 1953, yang disusun oleh Jawatan Kuasa Petadbiran Ugama Islam (nomor 3) tahun 1952. Peraturan (nomor 1033) tahun 1953 tersebut dipinda pada tahun 1969 melalui (SI P.U 53), dan kemudian sekali lagi hasil pindaan 1969 dimansuhkan dengan Peraturan Kutipan dan Pembahagian Zakat, Fitrah Selangor pindaan 1973. Namun karena peraturan 1973 tersebut masih belum dikuatkuasakan, maka dari segi undang-undang Peraturan 1969 masih terus berjalan, sungguhpun dari segi praktiknya Majelis Agama Islam mungkin telah menggunakan Peraturan tahun 1973.
Melaka memperkenalkan undang-undang kecil zakat melalui Peraturan Menjalakan Kerja-kerja Zakat dan Fitrah Melaka 1960 dibawah kuasa Enakmen Petadbiran Agama Islam Melaka (nomor 1) tahun 1959. Tidak dapat dipastikan apakah peraturan ini terus berlaku selepas pengenalan Peraturan-peraturan Zakat dan Fitrah urusan Wakaf dan Baitulmal Negeri Melaka (MPU 5) tahun 1982.
Johor memperkenalkan undang-undang kecil zakatnya pada tahun 1962 melalui Peraturan-peraturan Zakat dan Fitrah Johor 1962, dibawah kuasa Undang-undang Zakat dan Fitrah Johor 1957. Juga tidak jelas apakah undang-undang kecil ini masih tetap berlaku atau tidak.
Sarawak pula memperkenalkan undang-undang kecil zakat dan fitrah pada tahun 1966 melalui Undang-undang Zakat dan Fitrah Sarawak (Swk LN 94) tahun 1966, dibawah kuasa Undang-undang Melayu Sarawak (Cap 51) 1966. Undang-undang kecil tahun 1966 ini akhirnya diserap dibawah Majlis Islam (incorporataion) Ordinance (Cap 105) tahun 1972.
Kedah mula memperkenalkan undang-undang kecil zakatnya melalui Peraturan Zakat Kedah (KPU 11) tahun 1982. Pahang melalui Kaedah Zakat dan Fitrah Pahang (Phg PU 18) tahun 1970. Perak melalui Peraturan-peraturan Zakat dan Fitrah (nomor 1222) tahun 1952 dibawah Enakmen Baitulmal Zakat dan Fitrah Perak 1951. Peraturan tahun 1952 ini dimansuhkan oleh Peraturan Zakat dan Fitrah Perak (Pk PU 1) tahun 1975 yang ditubuhkan dibawah kuasa Enakmen Pentadbiran Ugama Islam Perak tahun 1965.
Pulau Pinang melalui Peraturan Fitrah Negeri Pulau Pinang (nomor 370) tahun 1962, yang ditubuhkan dibawah kuasa Enakmen Pentadbiran Ugama Islam Pulau Pinang (nomor 3) tahun 1959. Peraturan tahun 1962 ini dimansuhkan oleh Peraturan Pungutan Zakat dan Fitrah Negeri Pulau Pinang (Pg PU 29) tahun 1979.

2. Peraturan Perundangan yang berkuat kuasa
Sebahagian kecil daripada undang-undang dan peraturan zakat yang disebutkan diatas masih terus berkuatkuasa seperti misalnya Enakmen Zakat Kedah 1955, juga Peraturan Zakat di negeri Melaka, Pahang, Perak, Pulau Pinang dan Selangor, sedang yang lainnya telah dimansuhkan dan tidak berkuatkuasa. Namun banyak negeri yang membuat peraturan baru di era modern sekarang ini, seperti Sabah, Kelantan, Woilayah Persekutuan, dan Negeri Sembilan.
Sabah memperkenalkan undang-undang zakat bertajuk Enakmen Zakat dan Fitrah Sabah (nomor 6) tahun 1993. Enakmen ini berasaskan kepada draft undang-undang zakat yang digubal oleh jawatankuasa Teknikal Hukum Syara’ dan Sivil, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, yang sekarang menjadi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
Kelantan memperkenalkan peraturan zakatnya yang terbaru melalui Peraturan Tadbiran Zakat Padi pada 1978 berkuatkuasa pada 10 Januari 1978 melalui titah DYMM Sultan Kelantan dalam (MA 108/76).
Wilayah Persekutuan melalui Kaedah Baitulmal Wilayah Persekutuan Perbelanjaan dan Penggunaan (PU (A) 154) tahun 1980, yang dipinda dengan (PU (A) 436) tahun 19888 dan dengan (PU (A) 58) tahun 1996. Yang terakhir memperkenalkan peraturan zakat terbaru adalah Negeri Sembilan yang melahirkan Kaedah Zakat Negeri Sembilan 1998.
Adapun isi kandungan berbagai peraturan tersebut diatas umumnya menyentuh kuasa kutipan zakat fitrah oleh Majelis Agama Islam Negeri, kewajiban penduduk Islam negeri membayar zakat fitrah, cara-cara agihan zakat dan fitrah, keperluan menyediakan akaun zakat dan fitrah berasingan daripada akun Baitulmal dan hukuman dan denda kepada mana-nama pihak yang melanggar peruntukan mengenai zakat dan fitrah


2. Penguatkuasaan Undang-undang dan Peraturan zakat
Penguatkuasaan maksudnya melaksanakan seluruh peraturan zakat dan menjatuhkan hukuman dan denda serta mengeksekusikan hukuman tersebut secara nyata ditengah masyarakat. Setiap peraturan dapat dilaksanakan kalau peraturannya telah dikuatkuasakan (diundangkan) terlebih dulu. Misalnya, Negeri Sembilan, Selangor dan Sabah tidak menguatkuasakan atau belum mewartakan peraturan zakat mereka.
Menurut penelitian Abdullah Alwi Hassan, pihak Mahkamah Syariah Kelantan mengambil peranan yang aktif dalam memantau pelaksanaan kutipan zakat, dan karenanya mahkamah bertindak mengenakan hukuman dan denda bagi mereka yang gagal membayar fitrah. Sebagai contoh dalam kasus ”Majelis vs Musa dan kawan-kawan”, mahkamah telah mengenbakan bayaran denda kepada 16 orang karena gagal membayar zakat fitrah pada tahun 1947. Setiap mereka didenda sebanyak RM 15 atau dipenjara selama sebulan mengikut seksyen 8 Peraturan Kutipan Fitrah 1938.
Menurut Laporan tahunan Jabatan Zakat dan Fitrah Perlis tahun 1953 melaporkan seramai sepuluh orang petani yang enggan membayar zakat telah didakwa dan dihukum penjara. Manakala di Perak pula dilaporkan bahwa pada tahun 1953 seramai 52 orang telah didakwa karena gagal membayar fitrah. Pada tahunb 1956 pejabat Agama Islam Perak bercadang untuk menyaman seramai 49 orang di daerah Selamat dan 38 orang di daerah Setiawan, karena gagal membayar fitrah. Jumlah yang tidak membayar fitrah dicatat seramai 69,000 orang pada tahun 1953 dan 84,000 pada 1954.
Kajian Mohd. Ali Baharom mencatat sebanyak 36 kasus kegagalan pembayaran zakat padi di Kedah antara tahun 1965 sampai 1966. Menurut Mohd. Ali Baharom, pendakwaan masalah zakat pada tahun-tahun tersebut diatas, dapat dibahagi menjadi : (a). keengganan memberi maklumat keluasan tanah yang ditanami padi kepada ’amil, (b). Keengganan membayar zakat setelah panen, (c). Kesalahan membayarkan zakat pada ’amil yang tidak bertauliah, (d). Kesalahan akaun oleh amil. Mengikut pengamatan beliau, negeri yang paling aktif membuat pendakwaan di Mahkamah berhubung kutipan zakat dan fitrah adalah Pahang dengan 28 kasus pada tahun 1985, 13 kasus pada 1986 dan 126 kasus pada 1987.
Dalam beberapa kajian mendapati kelemahan penguatkuasaan bayaran zakat, atau keeangganan amil-amil untuk mengambil tindakan terhadap penanam padi yang enggan membayar zakat atau yang membuat ikrar hasil tauan padi yang tidak betul, banyak disebabkan ”faktor politik” dan ”faktor sosial”. Faktor sosial misalnya, amil-amil yang ditugaskan memungut zakat tidak mahu dilihat sebagai orang yang tidak bertolak ansur, dan dia juga tergantung kepada petani-petani tersebut dalam penghidupannya karena merupakan salah satu unit dalam masyarakat bersangkutan, takut kepada tindak balas pembayar zakat.
Begitu juga dengan faktor politik, misalnya ketegasan amil boleh menyebabkan kehilangan sokongan masyarakat terhadap fahaman parti politiknya. Faktor lainnya adalah perubahan dasar yang sering terrjadi oleh pihak pentadbiran, kekurangan kakitangan bahagian pendakwaan yang berpengatahuan. Ditemui dilapangan, bahwa sesetengah petadbir zakat enggan menguatkuasakan kutipan zakat, karena beranggapan bahwa keengganan membayar zakat kepada Majelis Agama Islam bukan suatu kesalahan yang serius.
Terdapat beberapa kesukaran dalam menafsirkan undang-undang dan peraturan tentang zakat, terutama apabila kasus-kasus tersebut didakwa di mahkamah sivil. Dengan merujuk kepada dua kasus banding daripada mahkamah majistret ke mahkamah tinggi, muncul isu perundangan sebagai akibat pelaksanaan undang-undang dan petraturan tentang zakat. Pertamanya persoalan kriteria membayar zakat, keduanya kewajiban membayar fitrah hanya melalui hukum Syarak dan bukan oleh undang-undang kerajaan. Dalam kasus banding ”Haron bin Laksamana vs Pendakwa Raya”, ternyata Mahkamah Tinggi memihak pembanding (Haron), dengan pertimbangan bahwa pembanding tidak termasuk kritertia kewajiban membayar zakat. Dalam kasus ”Mohamed Wallie vs Pendakwa Raya” yang naik banding dari keputusan Mahkamah Majistret yang memenjara pembanding karena tidak membayar fitrah. Hujah pembanding adalah kewajiban membayar zakat terletak di bawah hukum Syarak dan tidak dibawah mana-nama undang-undang yang digubal oleh kerajaan. Dan jika pun seseorang itu dikehendaki membayar fitrah oleh undang-undang , maka dia mempunyai pilihan untuk menyerahkan kepada sesiapa yang ia sukai.
Hal tersebut semakin rumit ketika telah dimasuki oleh pertimbangan ekonomi dan kesamarataan pendapatan, dimana petani miskin yang harus membayar sewa tanah tapi harus membayar zakat, sedang tuan tanah terbebas dari zakat, karena undang-undang dan peraturan zakat mewajibkan ”penanam” dan bukan ”tuan tanah” yang harus membayar zakat. Karenanya undang-undang dan peraturan zakat yang hanya menitik beratkan zakat pada petani sawah, sedang sirkulasi keuangan saaat ini tidak lagi berada ditangan petani, tapi beralih pada industri dan kegiatan keuangan lainnya, memerlukan kaji ulang.
Kesimpulannya, karena kebanyakan peraturan tentang zakat berisi keharusan membayarkan zakat melalui amil yang dibentuk Majelis Agama Islam Negeri, antara karena perbelanjaan asnaf sangat tergantung kepada kutipan zakat, maka kutipan zakat sangat digalakkan dan kegagalan berbuat demikian dapat membawa seseorang dihukum oleh undang-undang berkenaan. Namun setelah pertubuhan negara Malaysia yang maju, dan telah berhasil sedikit sebanyak membasmi kemiskinan dan banyak peruntukan untuk asnaf-asnaf tertentu telah mendapat jaminan kerajaan, maka kutipan zakat menjadi tidak penting dari aspek ekonomi. Akibatnya penguatkuasaan kutipan zakat melalui keputusan hukuman atau denda mahkamah menjadi tidak populer.


B. Zakat pendapat Gaji

1. Undang-undang dan Penguat kuasaan zakat Pendapatan gaji
Fatwa mengenai zakat ke atas pendapatan gaji telah cukup lama ditetapkan sebagai wajib oleh pihak berkuasa di kebanyakan negeri di Malaysia. Fatwa ini bagi sesetengah negeri telah dimaktubkan dan diwartakan sebagai undang-undang sejak sepuluh tahun yang lalu. Negeri Kedah misalnya telah mewartakan fatwa tersebut pada tanggal 19 April 1986 dengan menggunakan Warta Kerajaan (nomor 146) 1986. Walaupun secara keseluruhan kutipan zakat meningkat dari tahun ke tahun, namun laporan menunjukkan bahwa kutipan zakat daripada pendapatan gaji berada di aras yang rendah. Ini menandakan bahwa banyak pekerja Islam yang layak zakat, tidak menunaikan tanggung jawabnya.
Perbandingan antara pembayar zakat pendapatan (ZP) dan pembayar cukai pendapatan (CP) di beberapa negeri di tanah semenanjung, adalah sebagai berikut : Kedah 5.673 : 11.692 (49%), Perlis 769 : 7.885 (10%), Kelantan 6.092 : 8.572 (71%), Wilayah Persekutuan 28.178 : 45.000 (63%).
Angka-angka diatas setidaknya menggambarkan bahwa pembayaran Zakat Pendapatan selalu lebih rendah kesadarannya dan eksekusinya berbanding cukai Pendapatan.

2. Analisa tentang rendahnya gelagat kepatuhan
Kajian menunjukkan bahwa persepsi terhadap undang-undang dan penguatkuasaan mempengaruhi gelagat kepatuhan. Akibatnya, mereka yang engkar membayar cukai dapat dikenal pasti dan penalti yang dikenakan cukup berat, maka aras kepatuhannya akan semakin baik. Demikian juga kondisi auditing, jika dilakukan secara bereterusan, maka akan semakin banyak orang yang patuh.
Undang-undang dan peraturan kebiasannya diwujudkan sebagai instrumen untuk mengawal dan memantau aktifiti dalam sebuah masyarakat, karenanya undang-undang itu hendaklah komprehensip dan muktamad supaya anggota masyarakat dapat mematuhinya.
Secara sosiologis, perspektif instrumental mengandaikan bahwa kepatuhan disebabkan antara lain oleh adanya kepentingan diri dan segera menunjukkan reaksi penerimaan terhadap suatu yang zahir, insentif yang segera atau penalti yang jelas akan merugikan. Dalam bidang percukaian teori ini disebut ”teori cegahan”. Individu juga akan mematuhi suatu undang-undang selagi ia menganggap undang-undang itu sesuai dan relefan dengan nilai-nilai norma internal yang dianutnya. Undang-undang yang relefan itu harus mempunyai ciri-ciri : adil, seksama dan komprehensip, dalam percukaian hal ini disebut ”teori ekuiti”. .
Selanjutnya muncul pertanyaan :
a. Apakah kedudukan persepsi anggota masyarakat pekerja Islam mengenai undang-undang dan penguatkuasaan zakat pendapatan gaji ?.
b. Bagaimanakah persepsi diatas dapat mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat ?.
Dengan memanfaatkan penyelidikan yang dilakukan oleh Kamil MD Idris, yang bertajuk Kesan Persepsi Undang-undang dan Penguatkuasaan Zakat Terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapoatan Gaji, yang memfokuskan penelitian pada jabatan kerajaan pusat yang berkhidmat di Negeri Kedah dan tertakluk kepada Potongan Cukai Berjadwal (PCB). Pekerja yang tertakluk kepada cukai berjadual secara otomatik layak mengeluarkan zakat, karena gaji mereka telah melebihi nisab yakni sekitar RM3.000. Potongan cukai berjadual juga dibuat apabila seseorang itu memperoleh pendapatan gaji tahunan melebihi RM15.000. Mereka yang layak dikenakan cukai juga layak dikenakan zakat.
Terdapat 11.400 pekerja Islam yang disenaraikan dalam PCB bagi kakitangan Kerajaan Persekutuan di Kedah pada 30 Juni 2000. Suatu sampel sebanyak 700 responden terpilih dikirimi questionaire (soal selidik). Sebanyak 383 responden mengembalikan soal selidik, termasuk yang tidak diisi secara sempurna dan sesuai kaedah. Diantaranya terdapat 353 boleh digunakan sebagai bahan kajian karena diisi secara benar. Dari jawaban soal selidik yang diterima (353) ternyata 123 orang yang membayar zakat pendapatan (35%), selebihnya atau 230 (65%) gagal membayar zakat kepada pihak berkuasa zakat.
Jika seseorang individu mempunyai moral yang positif, maka persepsinya terhadap undang-undang juga akan menjadi positif. Bagaimanapun, bilangan pekerja Muslim yang berpandangan positif dalam kajian tersebut, adalah tidak ramai. Mayoriti pekerja Islam dalam sektor Kerajaan Persekutuan sendiri tidak yakin dengan undang-undang zakat yang sedia ada. Antara perkara yang masih dipandang negatif, termasuk : Undang-undang zakat kurang jelas, undang-undang yang sedia ada tidak mencukupi, undang-undang zakat tidak meliputi seluruh obyek zakat, hukuman dan denda dalam undang-undang zakat tidak meliputi kesemua obyek zakat, atau hukuman dan denda dalam UU zakat dianggap terlalu ringan.
Banyak responden menyatakan bahwa beberapa aktifiti penguatkuasaan tidak dilaksanaan sebagaimana mestinya, termasuk pemeriksaan, pengesanan, pendakwaan dan denda. Padahal sudah dipahami bahwa penguatkuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan gelagat kepatuhan. Artinya, seseorang akan cepat memberikan reaksi dan tindak balas apabila kepentingan dirinya terancam. Oleh itu, jika seorang pekerja Islam meyakini bahwa hukuman atau denda akan dikenakan serta memberi kesan yang menjejaskan, maka aras kepatuhan akan meningkat.
Suatu hal yang patut meringankan beban Pekerja Islam yang membayar zakat adalah Akta Cukai Pendapatan 1967, yang telah memberi peruntukan rebet cukai kepada individu-induvidu yang mengeluarkan zakat.


C. Zakat perniagaan dan Syarikat

1. Zakat Perniagaan
Jumhur Ulama sependapat bahwa diwajibkan zakat atas harta perniagaan. Kewajiban itu didasarkan kepada prinsip umum zakat, prinsip keadilan, jaminan sosial dan prinsip berkembangnya harta.
Dalil-dalil yang digunakan untuk mewajibkan zakat keatas harta perniagaan, Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 267, yang artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Imam At-Tabari menafsirkan ”ma kasabtum” dengan ”menjalankan perniagaan atau pembuatan emas perak”.
Juga Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, dengan sanad Samurah bin Jundud, beliau berkata : ”Adalah Rasulullah SAW sering menyuruh kami mengeluarkan sadaqah (zakat) dari harta yang kami sediakan untuk dijual”.
Kadar nisab zakat perniagaan adalah senilai dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas, dan menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik, haulnya adalah pada akhir tahun setelah harta perniagaan itu berada di tangan seseorang. Jadi, bila pada akhir tahun harta perniagaannya telah mencapai atau senilai 85 gram emas, maka dia wajib berzakat, walaupun di awal dan tengah tahun belum lagi cukup senisab.
Mekanisme yang harus dilakukan adalah :
a. Mengumpulkan semua hartanya, yaitu modal dicampur dengan untung (kalau ada), barang-barang dalam stok yang belum dijual dan hutang-hutang yang ada harapan akan dibayar.
b. Kemudian dinilai (disamakan nilainya) dan dicampur dengan uang kontan yang ada ditangan. Sekiranya cukup nisab wajiblah dikeluarkan zakat sebanyak 2,5 % (dua setengah persen).
c. Adapun hutang yang tiada harapan dibayar menurut Al-Qaradawi yang rajihnya pendapat Malik, tidak perlu membayar zakat.
d. Sekiranya peniaga berhutang, maka kadar hutang itu hendaklah dikeluarkan terlebih dulu dari total obyek zakat, kemudian barulah dia mengeluarkan zakat dari sisa harta yang ada.
Zakat perniagaan diwajibkan ke atas mereka yang menjalankan aktiviti perniagaan, baik perseorangan atau perkongsian atau syarikat baik ”sendirian berhad” atau ”awam berhad”. Pemilik firma perniagaan persendirian harus mengeluarkan zakat atas nama individu daripada aktiviti perniagaan dan harta-hartanya yang lain. Adapun perniagaan yang dijalankan secara perkongsian, zakat akan dikenakan ke atas hak setiap anggota syarikat, sesuai dengan modal yang disumbangkan dan keuntungan yang diperoleh.
Sementara perniagaan syarikat diwajibkan zakat ke atas harta syarikat (modal pusingan dan keuntungan) dan menjadi kewajiban pengarah untuk mengeluarkan zakat, sebelum diagihkan keuntungan kepada para pemegang saham.
Harta mudarabah (harta yang diberikan seseorang pemilik modal (rabbulmal) kepada orang lain (pekerja) untuk diperdagangkan (mudarib), apabila cukup nisab dan haul, maka yang wajib membayar zakat adalah rabbulmal, dan bukan pekerja (mudarib).

2. Zakat oleh syarikat
Kesedaran membayar zakat juga meningkat bagi pemilik entiti perniagaan dalam syarikat perkongsian. Banyak ahli korporat dalam entiti perniagaan dan syarikat perkongsian mula membayar zakat syarikat disamping cukai pendapatan. Dalam kasus zakat syarikat muncul masalah apakah zakat syarikat perkonfsian dikenakan dan dibayar atas nama individu mengikut pemilik ekuiti masing-masing secara berasingan atau zakat dikenakan atas nama syarikat secara bersama-sama. Saat ini, kedua-dua kaedah tersebut ada dilaksanakan dan diterima pakai. Lembaga Tabung haji (LTH) misalnya membayar zakat perniagaan atas nama syarikat. Ini bermakna bahwa zakat dibayar secara bersama atas nama entiti syarikat. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) menyerahkan urusan pembayaran zakat kepada setiap individu penyimpan masing-masing. Ini bermakna setiap individu penyimpan membayar zakat secara berasingan.
Ada pandangan mengatakan bahwa zakat adalah tanggung jawab individu dan bukannya syarikat, karena syarikat bukanlah ”individu” yang boleh diminta pertanggungan jawab memikul dosa dan pahala. Syarikat juga dikatakan bukan ”individu” yang boleh diiktiraf untuk memiliki harta secara milik sempurna.
Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab bagi syarikat adalah pemilik syarikat. Oleh itu, syarikat tetap mempunyai tanggung jawab, sekalipun diwakilin oleh Pemilik syarikat. Karenanya, yang menjadi persioalan bukanlah Syarikat harus membayar zakat atau tidak, tapi penaksiran dilakukan secara bersama sebagai satu entiti atau secara berasingan mengikut tanggungan pemilikian individu masing-masing.
Dua pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
(a). Penaksiran secara berasingan mengikut milik individu. Ulama mazhab Hanafi berpandangan bahwa harta syarikat perkongsian perlu ditaksir berasingan. Ini bermakna bahwa setiap individu dalam syarikat wajib membayar zakat bagi hartanya sendiri. Milik setiap individu tidak boleh mencukupkan nisab milik individu lainnya melalui pencampuran, sebaliknya pencampuran tidak mengurangi kewajiban individu untuk berzakat bila telah cukup senisab.
(b). Penaksiran bersama sebagai satu harta. Jumhur Ulama berpandangan bahwa zakat bagi harta syarikat perkongsian perlu dikira secara bersama sebagai satu nisab. Menurut Jumhur ulama Maliki, Syafi’i dan Hanafi percampuran milik bersama memberi akibat wajib zakat kepada harta percampuran itu.
Kaedah umum yang digunakan untuk memnentukan sama ada sesuatu harta perkongsian itu dicampur atau dipisahkan ialah : ”Jangan dipisahkan apa yang telah berhimpun dan jangan menghimpun apa yang berpisah, karena hendak mngelakkan zakat”. Kaedah ini didasarkan pada hadits Nabi : ”Dan tidak boleh dicampur ternak yang telah terpisah bagitupun dipisah yang telah bercampur disebabkan takut mengeluarkan zakat. Mengenai dua orang yang bercampur termnaknya hendaklah kedua-dua mereka berdamai dengan menanggung beban yang sama banyak (Riwayat Bukhari).
Oleh itu, pemilik harta tidak boleh mencampurkan atau memisahkan harta syarikat dengan tujuan untuk mengelakkan membayar zakat. Sebarang harta yang memenuhi syarat bercampur akan ditaksir sebagai harta bercampur dan begitu sebaliknya.
Dalam perkongsian masa kini, dapat dibagi menjadi :
(1). Syarikat Persendirian : Syarikat milik pribadi, karenanya harta syarikat akan dikenakan zakat (seperti) ke atas harta pribadi. Hartanya yang lain mestilah dicampurkan supaya nisabnya menjadi satu.
(2). Syarikat Perkongsian : Syarikat yang dimiliki oleh beberapa orang, baik syarikat berhad, syarikat sendirian berhad mahupun syarikat ekuiti. Zakat yang dikenakan dalam syarikat jenis ini adalah atas nama individu mengikut ekuiti pemilik, artinya setiap rakan kongsi mestilah mengeluarkan zakat mengikut pemilikan ekuiti masing-masing. Adapun penaksiran dan pembayaran zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut : (a). Zakat harta syarikat ditaksir dan dibayar berdasarkan ekuiti setiap individu Islam secara berasingan, (b). Ekuiti setiap individu mestilah memenuhi syarat nisab dan (c). Ekuiti setiap individu mestilah memenuhi syarat haul. Individu yang tidak memenuhi syarat nisab tidak akan dibebankan membayar zakat.
(3). Syarikat Berasaskan saham : syarikat dimana setiap orang ahli akan menyumbangkan harta masing-masing sebagai saham atau bahagian dalam syarikat. Boleh dibedakan menjadi : Syarikat mufawadah (sumbangan modal sama banyak), syarikat Inan (sumbangan modal tidak sama banyak) dan syarikat mudarabah (perkongsian pemodal dan pengusaha). Zakat yang dikenakan ke atas syarikat mengikut modal kerja syarikat secara keseluruhan, artinya harta ditaksir secara bersama (percampuran) dan bayaran zakat juga ditanggung bersama.
Kesimpulannya, Zakat syarikat mesti dibayar, baik atas nama syarikat atau atas nama individu. Dalam pelaksanaan pembayaran zakat syarikat perkongsian maka catatan berikut perlu mendapat perhatian :
• Sekiranya syarikat tidak membayar zakat atas nama syarikat, maka para pemegang saham wajib mengeluarkan zakat mengikut pemilikan ekuiti masing-masing.
• Bagi syarikat mudarabah zakat dikenakan ke atas entiti syarikat, sebelum pembahagian keuntungan dilakukan antara pemodal dan pengusaha, karena zakat dikenakan ke atas modal dan pulangan yang wajib ditanggung oleh pemodal.
• Pengiraan zakat adalah ke atas pemegang saham Muslim saja.
• Zakat tidak dikenakan ke atas syarikat milik pemerintah /negara.


3. Institusi Pengurusan/Pentadbiran Zakat Malaysia
Pada tingkat pusat (Kerajaan Persekutuan), pentadbiran zakat dilaksanakan oleh lembaga yang disebut Pusat Pungutan Zakat Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan / PPZ-MAIWP), merupakan lembaga semi pemerintah, karena bertanggung jawab pada Menteri di Jabatan Perdana Menteri (yang merangkap Pengerusi Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan), dan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji pada Jabatan Perdana Menteri. Wilayah kerja PPZ-MAIWP adalah di wilayah persekutuan (di luar kerajaan Negeri) dan pegawai/pekerja/kakitangan Institusi/lembaga peringkat persekutuan.
PPZ-MAIWP yang mempunyai visi : ”Untuk menjadi sebuah organisasi zakat yang unggul dikalangan negara-negara Islam serta menjadi salah satu teras mengimbangi taraf sisio ekonomi masyarakat Islam”, dan misi : ”Menyedarkan setiap Muslim yang layak berzakat menunaikan kewajipan berzakat”, didirikan pada tanggal 17 Nopember 1989, dan mulai beroperasi pada tanggal 27 Desember 1990, merupakan anak perusahaan dari Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Tujuan PPZ-MAIWP adalah : (a). Meningkatkan pungutan zakat, (b). Menambah bilangan pembayar zakat, (c). Menyediakan penerangan tentang kewajiban berzakat, (d). Memperkenalkan sistem pungutan zakat berkomputer, dan (e). Memperkenalkan pengurusan korporat dalam urusan kutipan zakat, tampil dengan motto : ”PPZ-MAIWP memudahkan anda menunaikan kewajipan berzakat”.
Struktur kepengurusan PPZ-MAIWP terdiri dari : Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Penyelidikan dan Pembangunan Korporat, Jawatankuasa Disiplin dan Keselamatan, Jawatankuasa Percetakan dan penerbitan, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Kerja, Jawatankuasa sebutharga/tender dan jawatankuasa Audit dalaman, Pengurus Besar, Bahagian Operasi dan Bahagian Pentadbiran dan Keuangan, Penolong Pengurus Operasi, Akuntan, Unit Dakwah, Unit Potong Gaji dan Operasi Dalaman, Unit Zakat Perniagaan, Unit Khidmat Pelanggan, Unit Penerbitan dan Pembangunan Korporat, Unit komunikasi korporat, Unit tindakan khas, Unit Agen Kutipan, Unit Syari’ah dan Penerangan Khas, Unit Pentadbiran, Unit Keuangan, Unit ICT, Unit Kualiti/latihan, Unit Kemasyarakatan dan Hal ehwal antarabangsa, Unit Pelaburan dan Unit Kesetiusahaan Syarikat. Saat ini keseluruhan kakitangan PPZ-MAIWP seramai 67 orang
Dengan kerjasama PPZ-MAIWP, Dompet Dhu’afa Republika, Indonesia, Institut Kajian Zakat Malaysia, serta Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji di Jabatan Perdana Menteri dan beberapa lembaga zakat di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, terbentuklah lembaga zakat serantau yang diberi nama Dewan Zakat Asia Tenggara (DZAT) pada Persidangan Zakat Asia Tenggara 13-15 Maret 2006 di Kuala Lumpur. Bahkan OKI telah mencadangkan untuk menubuhkan Organisasi Zakat Internasional (International Zakat Organization).
Beberapa hal terkini yang telah dirumukan oleh PPZ-MAIWP antara lain bahwa pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) digalakkan mengeluarkan zakat sejurus menerima atau mengeluarkan uang KWSP jika cukup nisab tanpa menunggu haul setahun. PPZ-MAIWP juga telah merumuskan bahwa diperbolehkan membayar zakat melalui SMS, atau HP pada bila-bila masa dan tidak kira dimana jua pembayar berada.
PPZ-MAIWP disamping kegiatan mengutip dan membagikan zakat, juga melakukan pendalaman pemahaman zakat, melalui seminar-seminar, majelis muzakarah, kerjasama dengan media, mengadakan lawatan dan studi banding ke luar negara atau menerima lawatan dari luar negara, penyelidikan atau membantu penyelidikan, mengadakan kursus / latihan/bengkel baik dalaman atau luaran, bekerjasama dengan lembaga zakat lainnya baik dalam atau luar negara, pemanfaatan ICT, pembinaan lembaga zakat di kerajaan Negeri di seluruh Malaysia.
Dari laporan tahunan (2006) PPZ-MAIWP terdapat peningkatan jumlah kutipan zakat harta melalui PPZ-MAIWP menjadi RM 143.3 juta (2006) berbanding RM 126.7 juta (2005) kenaikan sebanyak RM 16.5 juta atau 13 %. Manakala jumlah pembayar seramai 52.424 orang (2006) berbanding 47.599 orang (2005), kenaikan seramai 4.825 orang atau 10%.
Dari jumlah tersebut diatas, urut-urutan jenis zakat adalah sebagai berikut : Zakat Pendapatan RM 89.123.574.90, zakat Perniagaan RM 22.790.507.33, zakat Simpanan RP 11.987.893.12, Zakat harta RM 18.758.590.82, Qadha zakat RM 279.414.86 dan lain-lain RM 364.422,05. (Jumlah RM 143.304.403.08).
Saluran pembayaran zakat dilakukan melalui : Potongan gaji RM 74.689.998.93, Kaunter PPZ-MAIWP RM 62.716.904.12, Kiriman Pos RM 3.710.877.26, Kaunter Bank RM 1.832.255.91, Kaunter Pejabat Pos RM 305.264.86, Kad Kredit RM 17.993.00 dan Mesin Deposit Cek RM 31.109.00. (Jumlah RM 143.304.403.08)
Jumlah kutipan zakat seluruh negara atau melalui lembaga pengutip zakat yang ditubuhkan oleh Majelis Agama Islam Kerajaan-kerajaan Negeri, berjumlah RM 670.1 juta (2006) berbanding RM 573.1 juta (2005), kenaikan RM 97.6 juta atau 17%. Dari keseluruhan kutipan diseluruh negara Malaysia baik melalui Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, maka yang paling besar kutipan zakatnya adalah Selangor RM 149.943.584.69, selanjutnya Wilayah Persekutuan RM 143.304.403.08. Dan yang terkecil adalah Sabah RM 12.073.068.71 dan Perlis RM 11.052.393.66.
Pertanyaannya adalah bagaimana dengan petadbiran zakat dan hasil kutipan zakat di Indonesia, yang kononya mempunyai penduduk Muslim terbesar di dunia ?,

D. Kesimpulan dan Penutup
Sebenarnya zakat kalau diurus dan ditadbir secara benar (menurut kaedah-kaedah agama) dan manajemen modern, akan dapat menyumbang secara sangat signifikan untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan suatu masyarakat, melalui pengurangan angka kemiskinan, dan meratakan aset dan sumber ekonomi pada seluruh masyarakat.
Dan yang lebih penting adalah diperlukan paradigma baru, mulai dari perluasan obyek zakat – seperti saham, sekuritas dagang, asuransi, dan gaji/salari/ pendapatn tetap lainnya – sampai pengelolaan zakat – penggunaan media dan sarana modern ICT, HP, internet dan penggunaan pendekatan korporat dan tenaga propesional dalam mengelola zakat.
Demikian makalah ini semoga ada manfaatnya.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar