Kamis, 02 April 2009

Analisis Perkembangan Al Mufrodat Al Arabiyyah

Oleh : DR.H. Ahmad Shafwan N., M.Ag

In dictionary arranging, generally it can be mentioned that lexicalogy is related to varied principles, but lexicography is related to procedure. Arabic lexicalogy principles discusses about word formation, phrose formation and concern to phonology, morphology, semantics and syntax as well.


KECENDERUNGAN BARU DALAM KARYA LEKSIKOGRAFI ARAB MASA KINI
Para pelajar bahasa Arab tingkat advance biasanya mengenal sebuah ensiklopedia bahasa Arab yang sangat terkenal yakni Lisanul 'Arab (20 jilid). Ensiklopedia ini disusun oleh Ibn Manzhur Jamaluddin Al-Anshary (hidup tahun 630-711 H) dicetak oleh Al-Muassasah Al-Mishriyyah Al-Ammah lit-Ta'lifwal-Anba' wan-Nasyr.
Penyusunan entri pada ensiklopedia tersebut berdasarkan huruf akhir dari sebuah kata. Pada perkembangannya kemudian cara tersebut tidak dipergunakan lagi dan berubah dengan pengurutan alfabet berdasarkan huruf awal kata (dasar). Sebagai contoh adalah ringkasan sadur dari ensiklopedia Lisanul-Arab, berjudul Lisanul-Arab Al-Muchith (3 jilid) yang disusun oleh Al- Allamah Syaikh Abdullah Al-Alayily (tth.). Penyusunan dengan cara ini kemudian dipakai sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat pada penyusunan kamus umum seperti Al-Munjid, kamus ensiklopedis seperti Al-Maushu'ah Al-'Arabiyyah Al-Muyassarah, Al-Mawrid, indeks Alqur'an baik Fatchur-Rachman maupun Mu'jamul-Mufahras Lialfazhil-Qur'anil-Karim, dan indeks hadis Miftachu Kunuzis-Sunnah (keduanya disusun oleh Muhammad Abdul Baqi).
Perkembangan terakhir adalah sebuah perubahan besar dalam penyusunan entri. Pengurutan alfabetis berdasar awal kata yang telah berlangsung lama tersebut tidak dipakai untuk penyusunan kamus-kamus istilah. Penyusunan entri pada kamus istilah selanjutnya dilakukan secara alfabetis berdasarkan bentuk baru dari sebuah kata (kata jadian). Sebagai contoh, sebuah mashdar tadris yang berasal dari kata darasa yang tersusun dari urutan huruf dal-ra'-sin disusun pada urutan ta' dan bukan pada alfabet dal.
Penyusunan dengan cara ini lebih memudahkan para pemakai kamus, termasuk para pelajar pemula, karena tidak perlu memikirkan akar kata. Selain itu, tidak perlu memikirkan asal dari huruf layyinah (alif, waw, dan ya') yang merupakan salah satu huruf dari sebuah kata (biasanya bukan merupakan huruf pertama). Metode penyusunan kamus istilah ini memudahkan cara mencari sebuah entri dari suatu kamus, karena istilah-istilah biasanya terdiri dari kata jadian sehingga tidak perlu harus memikirkan asal dan akar katanya. Namun, adalah merupakan sesuatu yang baru jika cara ini kemudian dipakai untuk penyusunan kamus umum seperti penyusunan kamus Al-Mawrid: Qamus 'Araby-Injilizy disusun oleh Rohi Baalbaki, tahun 1993. Terlihat di dalam penyusunan kamus ini bahwa entri istaghfara yang berasal dari kata ghafara tidak lagi diletakkan pada entri ghain, tetapi terletak pada urutan entri hamzah. Begitu pula contoh lain, kata ista'mala yang berasal dari kata 'amila letaknya pada entri hamzah, bukan pada entri 'ain.

KARYA-KARYA LEKSIKOGRAFIS
Jumlah kamus dalam bahasa Arab mungkin merupakan kamus yang paling banyak disusun di dunia ini, Dari Bibliografi Perkamusan Arab diketahui paling tidak ada sekitar seribu kamus Arab. Untuk keperluan pembahasan ini diambil contoh beberapa kamus Arab baru, sejauh dapat dijagkau. Berikut ini adalah daftar berbagai kamus istilah dan daftar-daftar istilah yang disusun baik oleh perorangan maupun oleh tim ta’rib dan tarjamah. Kamus-kamus tersebut berupa kamus monolingual, bilingual, trilingual. Berupa kamus umum, kamus istilah, dan daftar istilah. Selain itu termasuk dalam karya leksikografis adalah indeks Al-Qur`an maupun Indeks Hadis.
Karya-karya leksikografis Arab biasanya berbentuk (a) daftar istilah yang tersebar dan dipublikasikan pada berbagai jurnal/majalah misalnya, jurnal Al-Lisanul-Araby yang diterbitkan oleh Jamiatud-Duwal-Araby; selain itu, dapat diketahui pula dari Majallatu Killiyatil-Adab, Jamiatul-Imam Muchammad Ibn Saud Al-Islamy dan sebagainya, (b) kamus istilah biasanya berjudul qamus, qamus isthilach, mu'jam, mu'jamul-mushthalachat, atau mushthalacht dalam bidang tertentu, misalnya mushthalachat al-iqtishadiyyah, mushthalachat a'n-nachwiyyah, dan lain-lain. Karya-karya leksikografis Arab meliputi ensiklopedi, kamus ensiklopedis, kamus, mu’jam, mu’jamul-mushhalachat, serta daftar istilah.

LEKSIKOLOG/LEKSIKOGRAFI ARAB DAN LEMBAGA-LEMBAGA BAHASA ARAB MASA KINI
Nama-nama leksikograf Arab masa kini antara lain adalah Dr. Muhammad Halimi Hulail (ahli bahasa dari Universitas Iskandariyah) Dr. Machmud Ismail Shini (ahli bahasa), Prof. Munashif Muhammad (ahli Ilmu Lingkungan Hidup), Dr. Hafidz Chamly Muhammad, Dr. Samiah Muhammad Jabir (ahli Sosiologi), Dr. Abdul Ali Al-Jusmani (Lembaga Bahasa Arab Riyadh), Dr. Jamaluddin Mudzaffar (ahli perminyakan dari Kuwait), dan Dr. Fadhil Hasan Ahmad (ahli komputer dari Fakultas Teknik Universitas Shalachuddin Iraq), dan Tsaniyah An-Naqushy (Universitas Moshul), Prof. Dr. Muhammad Ali Al-Chuly (Jordania), Pierre Cachia (University of Edinburgh), Ahmed Al-Khatib Sh, M.A. (American University of Beirut).
Para leksikograf yang tergabung dalam tim penyusun kamus antara lain adalah tim penyusun Kamus A Dictionary of Modern Linguistic Term (English-Arabic, Arabic-English) dari University of Riyadh (Jamiatur-Riyadh), yang beranggotakan Dr. Sieny, Dr. Bakalla, Dr. Al-Kasimi (Iraq), Dr. Rayyih (Sudan), Dr. Bishr (Mesir), dan Dr. Saad (USA).
Adapun lembaga bahasa Arab yang berperan dalam pengembangan leksikologi dan Leksikografi Arab antara lain adalah Lembaga Bahasa Universitas Iskandariyah (Jamiatul-Iskandariyah), Universitas Terusan Suez (Jamiatu Qanatu Suwais), Universitas Uni Emirat Arab (Jamiatul-Imaratil-Muttachidah), Universitas Shalachuddin (Jamiatu Shalachid-Din), dan Universitas Baghdad (Jamiatu Baghdad), Majmaul-Lughatil-'Arabiyyah Universitas Riyadh.
Lembaga bahasa yang tidak berafiliasi kepada universitas adalah Majma'ul-Lughatil-'Arabiyyah yang berada di Kairo, Bagdad, dan Damaskus. Pusat Penerjemahan dan Arabisasi (Markazut-Tarjamah wat-Ta'rib) ada di Rabath, Maktabu Tansiqit-Ta'rib, Riyadh.


PERANAN PARA LEKSIKOGRAFI DALAM PERKEMBANGAN BAHASA ARAB MASA KINI
Para leksikograf mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan bahasa Arab sesusi dengan bidangnya, yakni penyerapan kata dan istilah asing, penerjemahan, penerjemahan dengan akronim, serta pembentukan istilah-istilah baru dalam berbagai bidang ilmu.
a. Penyerapan Kata dan Istilah Asing
Dalam Kamus asing-Arab lebih banyak ditemukan penyerapan kata dibandingkan dengan kamus Arab-asing maupun Arab-Arab. Istilah penyerapan sejajar dengan al-iqtibasu`l-lafzhy. Dalam kamus asing-Arab lebih banyak ditemukan al-iqtibasu`l-lafzhy dibandingkan dengan kamus Arab-asing maupun Arab-Arab.
Al-iqtibasu`l-Lafzhy dalam Kamus Al-Mawrid (Inggris-Arab) jumlahnya sangat banyak, yakni ditemukan 3760 kata. Adapun rekapitulasi data kata-kata serapan dari bahasa Inggris pada Al-Mawrid dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL I
Al-Iqtibasu`l-Lafzhy pada Al-Mawrid
No. Huruf Awal Halaman Jumlah
1. A 17-79 317
2. B 80-140 324
3. C 141-245 387
4. D 246-300 184
5. E 301-332 43
6. F 333-375 69
7. G 376-406 156
8. H 407-444 279
9. I 445-486 74
10. J 487-497 75
11. K 498-507 93
12. L 508-546 98
13. M 547-602 388
14. N 603-622 104
15. O 623-648 97
16. P 649-745 74
17. Q 746-752 26
18. R 753-804 79
19. S 805-942 450
20. T 943-1003 285
21. U 1004-1020 44
22. V 1021-1038 88
23. W 1039-1078 98
24. X 1079-1080 15
25. Y 1081-1085 40
26. Z 1086-1089 63
Jumlah 1-1089 3760
Contoh untuk penyerapan kata dengan al-iqtibasu`l-lafzhy ini akan disebutkan beberapa kata untuk lema yang berawal huruf a sampai z. Kesemuanya dapat diketahui dari tabel berikut ini.

TABEL II.
Al-Iqtibasu`l-Lafzhy pada Al-Mawrid
NO. HURUF AWAL ASAL KATA SETELAH TERSERAP
1. a Acromatic أكروماتى
2. actinic rays الأشعة الأكتنية
3. b Baccalaureate البكالوريا
4. Bacteriologic بكتيريولوجى
5. Bacteriologist البكتيريولوجى
6. c Cabala القبلانية
7. Cadmium الكاد ميوم
8. calcium carbide كربيد الكلسيوم
9. d Dado الداد
10. Democracy الديمقراطية
11. Democrat الديمقراطي
12. f Formaldehyde الفرمالديهايد
13. Formalin الفورماليت
14. Formica الفورميكا
15. g gordon setter الساطير الغردونـى
16. greek ortodox أرثودكس الإغريقى
17. gondola الغندول
18. h hamburger الهمبورغية
19. hydrogen ion اين الهيدروجين
20. I idiophone الايديوفون
21. J Jansenism الينسينية
22. K kabuki الكابوكية
23. kilowatt الكيلوواط
24. L lactase اللكتات
25. M macaroon المعكرون
26. N nankeen الننكين
27. nirvana النرفان
28. O oceanography الأوقيانوغرافيا
29. P parlay البارولى
30. parliament البرلمان
31. parliamentary برلمانـى
32. Q qintar الفنطار
33. quartz الكوارت
34. quagga الكواغة
35. R refragting telescope التلسكوب الانكسارى
36. reis الريس
37. S satanic السطنية
38. shuttlecook الشطلكوك
39. T tabasco الطبسك
40. tonometre التونومتر
41. torpedo body البدن التربيدى
42. U vanadic acid الحمض الفاناديومى
43. waldorf salad سلطة ولدورف
44. V waltz الفالس
45. W winch ونش
46. X xylem الزيليم
47. Y yankee اليانكى
48. Z zamindar زمندار

Selain itu didapatkan pembentukan verba dari verba bahasa Inggris, contohnya adalah sebagai berikut:

TABEL III
PEMBENTUKAN VERBA DARI BAHASA INGGRIS
VERBA
BAHASA INGGRIS SETELAH TERSERAP DALAM BAHASA ARAB TRANSLITERASI
Acclimate يؤقلم yuaqlimu
Anglicize ينكلز yunaklizu
Bacterize يبكتر yubaktiru
Balkanize يبلقن yubalqinu
Iodize ييود yubawwidu
Pasteurize يبستر yubastiru
Suberize يسبرز yusabrizu
Telephone يتلفن yutalfinu
Vulcanize يفلكن yufalkinu
b. Penerjemahan dari Bahasa Asing
Selain penyerapan ditemukan juga terjemahan dari bahasa asing. Dari pengamatan terhadap penerjemahan ternyata penerjemahan masih merupakan sebuah upaya para leksikograf yang masih perlu diseragamkan. Bukti bahwa terjemahan masih harus dilakukan penyeragaman yakni terdapatnya terjemahan kata phonology dengan beberapa istilah yakni:
TABEL IV
TERJEMAHAN KATA PHONOLOGY KE DALAM BAHASA ARAB
NO. TERJEMAHAN DALAM BAHASA ARAB
1. علم الأصوات التنظيمى، فونولوجيا
2. علم التشكيل الصوتـى
3. علم وظائف الأصوات
4. النطقيات (فونولوجيا )
5. علم الأصوات
6. فونولوجي
7. الفونولوجيا (دراسة الألفاظ اللغوية فى لغة ما)
8. علم وظائف الأصوات
9. علم الأصوات التشكيلى
10. علم النظم الصوتية
11. الفونولوجيا (علم الأصوات اللغوية الوظيفى
12. دراسة اللفظ الوظيفى، فونولوجيا
Sumber: Halil, 1982 :105
Selain penerjemahan istilah, diterjemahkan pula a’l-lasiqul-qabliy (prefiks) dan a’l-lasiqul-ba’diy (sufiks) (Al-Baab, 1982: 43-50 dan Rachman, 1975: 70-77). Penerjemahan prefiks dan sufiks dapat dilihat dari beberapa karya berikut ini:
(1). A’t-Tihami A’r-Raji Alh-Hasyimi, berjudul “Kaifiyyatu Ta’ribi’s-Sawabiq wa’l-Lawachiq fil-Lughatil-‘Arabiyyah” dalam A’l-Lisanul-‘Arabi Nomor 21 tahun 1982-1983., halaman 63-96. Terdapat terjemahan a`s-sawabiq dan a`l-lawachiq dari bahasa Perancis ke dalam bahasa Arab sejumlah 418 buah.
(2) Ridha Jawwad, berjudul “Mustadraku Mu’jami’s-Sawabiq wa’l-Lawachiq, dalam A’l-Lisanul-‘Arabi tahun 1982-1983, halaman 201-265. Pada karya ini terdapat terjemahan a`s-sawabiq dan a`l-lawachiq sejumlah 189 buah.
(3) Achmad Syafiq Al-Khathib, berjudul Manhajiyyatu Wadh’il- Mushthala-chatil-‘Ilmiyyah Al-Jadidah ma’a Tarjamati’s-Sawabiq wa’l-Lawachiq, dalam A’l-Lisanul-‘Araby, tahun 1982, halaman 37-66. Pada karya ilmiah ini terdapat terjemahan a`s-sawabiq dan al`l-lawachiq sejumlah 639 buah.
(4) Ittichadul-Athibba`il-‘Arabi, berjudul A’s-Sawabiq wa’l-Lawachiq, dalam A’l-Lisanul-‘Arabi, nomor 24, tahun 1990, halaman 189-201. Pada karya ini terdapat terjemahan a`s-sawabiq dan al-lawachiq sejumlah 251 buah.
Jumlah terjemahan a`s-sawabiq dan a`l-lawachiq dari karya-karya tersebut di atas merupakan jumlah yang besar, yakni 1487 buah. Jumlah tersebut dapat dikatakan sebagai kamus morfem terikat asing-Arab (Inggris-Perancis-Arab, atau Inggris-Arab), contohnya adalah sebagai berikut:

TABEL V
TERJEMAHAN A’L-LASIQUL-QABLIY (PREFIKS) DAN A’L-LASIQUL-BA’DIY (SUFIKS)

AWALAN DAN AKHIRAN
DARI BAHASA INGGRIS TERJEMAHANNYA
DALAM BAHASA ARAB TRANSLITERASI
a- لا، بلا، بدون، غير، فى la, bila, biduni, ghairu, fi
Ab- بعيدا، بعيدا عن ba’idan, ba’idan ‘an
abdomin (o)- بطن، بطنى bathn(un), bathniyy(un)
-able قابل لـ qabala li-
-able فعل مضارع مبنى للمجهول fi’il mabni majhul
Ac- الى Ila
acou- سمع، سمعى sam’un, sam’i
Acr- طرف، نـهاية tharf(un), nihayat(un)
Act عمل، فعل ‘amal(un), fi’l(un)
ad- الى، نحو Ila, nachwa
-agogue مسبب musabbab(un)
agri-, agro- حقل، زراعى chaql(un). zira’I,
Ai- اثنان، ثنائى itsnan(un), tsani
-an, -ic, -al, -ive, -ism ي ( ياء النسبة ) Ya’ (ya’u’n-nisbah
ante-, antero- أمام، أمامى، سابق amama,amami,sabiq(un)
anthropo- انسان، رجل insan(un), rajul(un)
aqua- ما ء، ماءى ma’(un), ma’iyy(un)
aster-, astro- نـجمى، نجم najmiyy(un), najm(un)
bi- ثانى tsaniyy(un)
Bi (o)- حياة، حيوى، أحيائى chayat(un),chayatyy(un)
carbo(n)- كربون، كربونـى karbun(un),karbuniyy(un)
cardi(o)- قلب، قلبى، فؤادى qalb(un). qalbiyy(un)
chrom(o)-, chromato- لون، لونى laun(un), launiyy(un)
-cide قتل، ابادة qatl(un)., ibadat(un)
-cipient تقبل، استقبل taqabbala, istaqbala
circum- دائرى، حول dairiyy(un), chaul(un)
-cision قطع qath’(un)
clinic- سريرى saririyy(un)
contra- مقابل، ضدى muqabil(un),dhiddiyy(un)
de- نزع ، ازالة naz’(un), izalat(un)
deca- عشرة ‘asyrat(un)
deci- عشر ‘usyr(un)
demi- نصف nishf(un)
di- ثن Tsun
-ectasia توسع tawassu(un)
-emia دموى damawiyy(un)
enter- معوى ma’awiyy(un)
equi- معادل mu’adil(un)
inter- بين Baina
mono- أحادى uchadiyy(un)
non- غير – لا ghairu, la
poli- متعدد muta’addid(un)
Post خلفى khalfiyy(un)
pra/pre- أمامى amamiyy(un)
sub- فرعية – تحتية far’iyyat(un), tachtiyyat(un)
Tri ثل Tsul

c. Pembentukan Akronim (Nacht) untuk Terjemahan Istilah
Untuk menerjemahkan istilah-istilah asing digunakan akronim, contohnya:
1). Akronim dengan penghilangan bunyi akhir dari kata yang diletakkan di depan,
Kata baina dihilangkan nun-nya, kata qabla dihilangkan lam-nya. Contoh pembentukan akronim jenis ini adalah sebagai berikut.
TABEL VI.
AKRONIM PENGHILANGAN BUNYI AKHIR
KATA/ISTILAH
DARI BAHASA INGGRIS SETELAH TERSERAP DALAM BAHASA ARAB TRANSLITERASI
inter-dental بيأسنانى bai-asnani
inter-consonantal بيصامتى bai-shamiti
Interlude بيصائتى bai-shaiti
Preconsonantal قبصامتى Qab-shamiti
Prejunctural قبفاصلى Qab-fashili
Prepalatal قبغارى qab-ghari
Prevelar قبخلقى qab-khalqi
Prevocalic قبصائتى qab-shamiti

2). Akronim dengan mengambil dua bunyi awal dari kata-kata yang dibuat akronim (Musa, 1984: 268), misalnya:

TABELVII
AKRONIM DENGAN DUA BUNYI AWAL
KATA-KATA ARAB TRANSLITERASI AKRONIM TRANSLITERASI
الكرة +الضوئية al-kurrat(u) +a’dh- dhauiyyat (u) الضوكر a’dhdhaukar(u)
سلب + جنسية Salb(un) + jinsiyyat(un) السلجنة a’ssaljannat(u)
كره + أجنبى kariha + ajna biyy(un) الكرنجة al-karanjah
كهربائى+ صوتى kahrubai+ shautiyy(un) كهرصوتى kahruba’i-shaut(i)
نزع + قمة naz’(un)+qimmat(un) النزقمة a’nnazqamat(u)
نزع + مخ naz’(un) + mukhkh(un) نزمخة nazmakhat(un)
نزع + ورق naz’(un)+ wara- q(un) النزورة a’nnazwaraq(u)
نزع + طبع naz’(un) + thab- ’(un) النزطبة a’nnazthabat(u)

3). Akronim yang pembentukannya tidak berpola seperti tersebut di atas (Musa, 1984: 289), contohnya:

TABEL VIII.
AKRONIM BENTUK LAIN
KATA ARAB TRANSLITERASI AKRONIM TRANSLITERASI
ازالة الأكسيد izalatul-uksid الزعكدة a’z-za’kadat(u)
أوربا + هندى uruba + hindiyy(un) الروبندى a’r-rubandi
سلب + الترادف salb(un)+a’t-taraduf(u) السردفة a’s-sardafat(u)d. Pembentukan Istilah-istilah Baru
Pembentukan istilah-istilah baru dari bahasa Arab dilakukan oleh para leksikograf dengan berbagai cara, antara lain dengan isytiqaq atau pemanfaatan wazan (pola) yang telah ada dalam bahasa Arab digunakan untuk membentuk istilah baru. Ada beberapa wazan yang pemakaiannya tidak terbatas pada pemakaian terdahulu yang lazim dalam ilmu Sharaf. Berkut ini adalah pemanfaatan beberapa wazan untuk keperluan baru tersebut.
1). Untuk menunjukkan penyakit dipakai wazan
a). fu’alun ( فعال ), contohnya adalah:

TABEL IX
WAZAN FU’ALUN ( فعال)
Kata/Istilah Asing Istilah Arab Transliterasi
Endocarditis شغاف syughaf(un)
Epistaxis رعاف ru’af(un)
Posthitis قلاف qulaf(un)
Rhinitis أناف unaf(un)
Schizophrenia فصام fusam(un)
Sclerotitis صلاب shulab(un)
Stillbirth بلاص bulash(un)

b). wazan fa’ala ( فعل ), misalnya:
TABEL X. WAZAN FA’ALA ( فعل )
Kata/Istilah Asing Istilah Arab Transliterasi
Chilblain شرب Syaraba
exostosis عرن ‘arana
Ophthalmia رمد Ramada
psoriasis حصف Chashafa
rabies كلب Kalaba

c). Fu’ila ( فعل ) dan maf’ul ( مفعول ), misalnya untuk sakit perut dengan butina atau mabthun, untuk pusing mashdu'.

2). Untuk menunjukkan profesi atau pekerjaan digunakan
a) Wazan fialatun ( فعالة ), contohnya sebagai berikut.
Tabel XI.
Wazan Fialatun ( فعالة )
Kata/Istilah Asing Istilah Arab Transliterasi
Journalism صحافة shichafat(un)
Shipping سفانة Sifanat(un)
Stationery وراقة wiraqat(un)

b). Wazan fa’’alun ( فعال ), contohnya sebagai berikut.

TABEL XII.
WAZAN FA’’ALUN ( فعال )
Kata/Istilah Asing Istilah Arab Transliterasi
Florist زهار zahhar(un)
Lionist أساد assad(un)
Pilot طيار thayyar(un)
Surgeon جراح jarrach(un)
Tigrist نمار nachchar(un)

3). Untuk membuat istilah yang berkaitan dengan peralatan (Aid, 1979: 68) dipakai wazan sebagai berikut.
a).Wazan fa’’alatun ( فعالة )

TABEL XIII.
WAZAN FA’’ALATUN ( فعالة )
Kata/Istilah Asing Istilah Arab Transliterasi
Headphone سماعة samma’at(un)
Refrigerator ثلاجة tsallajat(un)
washing machine غسالة ghassalat(un)b). Wazan mif’alun ( مفعل ) dan mif’alun ( مفعال) contohnya adalah.

TABEL XIV.
WAZAN MIF’ALUN ( مفعل ) DAN MIF’ALUN ( مفعال)
Kata/Istilah
dari Bahasa Inggris Setelah Terserap dalam Bahasa Arab Transliterasi
Aphtalnoscope مرماد mirmad(un)
Barometre مضغط Midhghath(un)
Helioscope مشماس misymas(un)
Hydrometer مسبل misbal(un)
Hygrometre مرطب mirthab(un)
Microscope مجهار mijhar(un)
Photometre مضوأ midhwa’(un)
Stereoscope مجسام mijsam(un)
Stethoscope مسماع misma’(un)
Telemetre مرقب mirqab(un)

c). Wazan mufa’’ilun ( مفعل ) dan mif’alatun ( مفعلة ), contohnya sebagai berikut.

TABEL XV.
WAZAN MUFA’’ILUN (مفعل) DAN MIF’ALATUN (مفعلة)
Kata/Istilah Asing Istilah Arab Transliterasi
Amplifier مكبر mukabbir(un)
Analyser محلل muchallil(un)
Condenser مكثف mukattif(un)
Generator مولد muwallid(un)
Transformer محول muchawwail(un)


Pembetukannya juga sering diidhafahkan, contohnya sebagai berikut.
TABEL XVI.
PEMBENTUKAN DENGAN IDHAFAH
Kata/Istilah Asing Istilah Arab Transliterasi
anemograph مرسمة الريح mirsamatu’r-rich
barograph مرسمة الضغط mirsamatu’dh-dhaghth(i)
chromograph مرسمة السرعة mirsamatu’s-sur’at(i)
electograph مرسمة كهربية mirsamatun kahru biyyat (un)
thermograph مرسمة الحرارة mirsamatul-chararat(i)

4). Untuk menerjemahkan kata yang berakhiran dengan –logy yang menunjukkan arti ilmu dipakai wazan:
a). Fi’alatun ( فعالة )

TABEL XVII.
FI’ALATUN ( فعالة )
Kata/Istilah
dari Bahasa Inggris Setelah Terserap dalam Bahasa Arab Transliterasi
ethnology رساسة rassasat(un)
genealogy نسابة nassabat(un)
aerontology شباخة sabbakhat(un)
Astology شداوة syaddawat(un)
Adontology ضراسة dharrasat(un)
Apeleology كهافـة kahhafat(un)
Urinology بوالـة bawwalat(un)

b). Atau diterjemahkan dengan lujiya ( لوجيا ), seperti funulujiya ( فنولوجيا ), filulujiya ( فلولوجيا ).


PENUTUP
Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Leksikologi dan Leksikografi Arab mempunyai peranan penting dalam memperkembangkan bahasa Arab. Peranan tersebut adalah pengkodifikasian leksikon Arab, penerjemahan kata maupun istilah dari bahasa asing, pembentukan istilah-istilah baru di berbagai bidang ilmu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar